Aren’t Buddhists not supposed to harm living things? Isn’t that one of the most basic concepts of Buddhism?

That’s what I thought anyway. Then I read the following passage about the medieval Vietnamese zen master Giác Hải in the Lĩnh Nam chích quái:

“During the time of Lý Nhân Tông [1066-1127 C.E.], [Giác Hải] and Daoist adept Thông Huyền were summoned to Lương Thạch Temple in Liên Mộng to attend to [the emperor]. Suddenly [two] lizards began to shriek at each other, making a sound that grated on one’s ears. The emperor ordered Huyền to stop them. Huyền uttered an incantation under his breath, and this felled the first. The emperor laughed and said to the master [i.e., Giác Hải], “That leaves one for the monk.” The master uttered an incantation at it, and after a short while it also fell. The emperor found this to be extraordinary and composed a poem which went,

The heart of Giác Hải is [vast] like the sea,

The way of Thông Huyền is abstruse.

Their supernatural powers able to bring about transformations,

One is a Buddha, the other an immortal.

Because of this, the master’s fame quickly spread across All Under Heaven. Monks and commoners relied on him.”

Ok, so I guess we don’t have definite evidence that Giác Hải actually “harmed” the lizard. Maybe he just put it to sleep for a while. . . Then again, maybe not. . . Hmmm. . .

李仁宗時,常與通玄真人召入蓮甕涼石寺侍坐。忽有蛤蚧對嗚,聒耳可惡。帝命玄止之,玄默咒,先墜其一。帝笑謂師曰:「尚留一個與沙門。」師呪之,少頃一個亦墜。帝異之,作詩曰:「覺海心如海,通玄道亦玄。神通能變化,一佛一神仙。」師由是聲名馳於天下,僧俗倾向。

Thời Lý Nhân Tông, sư thường cùng Thông Huyền chân nhân được triệu vào ngồi hầu trong chùa Lương Thạch ở Liên Mộng. Bỗng có đôi tắc kè gọi nhau, nhức tai điếc óc. Vua truyền Thông Huyền ngăn nó lại, Huyền lặng nhẩm thần chú, một con rơi xuống trước. Vua cười bảo: “Hãy còn một con xin để nhường nhà sư.” Sư đọc thần chú, trong nháy mắt con còn lại cũng rơi xuống nốt. Vua kinh lạ, làm thơ rằng:

Giác Hải tâm như hải,

Thông Huyền đạo diệc huyền.

Thần thông năng biến hóa,

Nhất Phật, nhất thần tiên.

Từ đó danh tiếng sư vang động thiên hạ, các vị tăng cùng kẻ tục đều dốc lòng tin theo.