This week’s Vlog is about totems, a book by anthropologist Đinh Hồng Hải (Những biểu tượng đặc trưng trong văn hoá truyền thống Việt Nam, tập 3: Các con vật linh), hot dogs, and the need to live life in the present.