Tiền sử Việt Nam và học thuật quốc tế (phần 1)

Posted by

This is my first attempt at making a video in Vietnamese. . . You gotta start somewhere. . .

In recent years some Vietnamese people interested in history, both inside and outside of the country, have created a new story about Vietnamese prehistory (Note: We are not referring to people classified as “historians” in the official academic sense).

For instance, in contrast to the widely-held belief that wet rice was first cultivated in the area of the Yangzi River, the above-mentioned historians hold that the ancestors of the Vietnamese were the first people in Asia to cultivate wet rice, and that they spread this knowledge to the area of what is now China through ancient migrations from south to north.

To prove their points, these individuals cite studies by “international scholars.” In this series of videos, we will examine the ideas that these historians have put forth, as well as the research by the international scholars that they cite. At the same time, we will point out some problems with the way works are cited and how that influences historical arguments.)

Trong những năm gần đây, một số nhà quan tâm nghiên cứu lịch sử Việt, cả trong và ngoài nước, đã tạo ra một câu chuyện mới về tiền sử Việt Nam (Lưu ý: chúng tôi không nói đến các “nhà sử học” theo quan niệm chính thống của giới hàn lâm).

Ví dụ, ngược lại với ý tưởng được nhiều người tin tưởng rằng lúa được trồng sớm nhất ở khu vực đồng bằng sông Dương Tử, các nhà nghiên cứu nói trên có luận điểm rằng tổ tiên của người Việt Nam là những người ở châu Á trồng lúa nước sớm nhất, và họ truyền kiến thức trồng lúa nước đến khu vực đồng bằng Dương Tử thông qua các cuộc di cư cổ xưa từ nam ra bắc.

Để chứng minh quan điểm của mình, họ trích dẫn các nghiên cứu của “các học giả quốc tế.” Trong loạt video clip này, chúng tôi sẽ xem xét những ý tưởng mà các nhà nghiên cứu lịch sử này đã đưa ra, cũng như xem xét các bài nghiên cứu của các học giả quốc tế mà họ trích dẫn, và đồng thời chỉ ra một số vấn đề liên quan đến trích dẫn và ảnh hưởng của nó đến cách lập luận lịch sử.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s